กองทุนผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ)

กิจกรรมกองทุนผู้สูงอายุ

เพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ
     1. สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในลักษณะกลุ่ม ชมรม ศูนย์บริการศูนย์อเนกประสงค์ในชุมชน
     2. สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการสำหรับองค์กรผู้สูงอายุ องค์กรที่ทำงานด้านผู้สูงอายุในชุมชน
     3. การให้ทุนประกอบอาชีพ ประเภทกู้ยืมรายบุคคล และรายกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุ
     4. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์สูงสุดตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

 

กิจกรรมที่ให้การสนับสนุน

แบ่งเป็น 2 ประเภท
     1. การให้การสนับสนุนโครงการ กรอบวงเงินที่ให้การสนับสนุน แบ่งตามขนาดของโครงการ แบ่งเป็น
            1) โครงการขนาดเล็ก ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
            2) โครงการขนาดกลาง วงเงินเกิน 50,000 – 300,000 บาท
            3) โครงการขนาดใหญ่ วงเงินเกิน 300,000 บาท ขึ้นไป
     2. การให้บริการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
            1) การกู้ยืมรายบุคคล รายละไม่เกิน 30,000 บาท
            2) การกู้ยืมรายกลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท
       โดยการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ต้องชำระเงินคืนเป็นรายงวดทุกเดือน ระยะเวลา 3 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial