การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผ่านระบบออนไลน์

📢 การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

สามารถยื่นกู้ผ่านระบบออนไลน์ 📍 https://efund.dep.go.th/

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็ยนต้นไป

✅ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
โทร. 02-106-9337 ถึง 9340

Share: