ข้อมูลพื้นฐาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial