ขอเชิญชวนให้องค์การสวัสดิการสังคม ที่จดทะเบียนรับรององค์กร

กองทุนพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้วยัง

🎯🎯 พร้อมเปิดระบบฯ (E-service) 🎯🎯

===> ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป <===

https://socialfund-processes.dsdw.go.th

📍📌 ขอเชิญชวนให้องค์การสวัสดิการสังคม ที่จดทะเบียนรับรององค์กร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ยื่นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในการจัดทำโครงการด้านการจัดสวัสดิการสังคม และด้านการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม 📌📍

#NCSWPOffice #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ #กสค #กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม


Share: