ขอเชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ พม.ขอนแก่น “หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น”

ขอเชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ❤️🤍 พม.ขอนแก่น “หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น”

🎉ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานซอฟท์พาว์เวอร์ ประจำปี 2565

📍 กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น
📍 บริการตัดผมฟรี
📍 สินค้าวิสาหกิจชุมชน
📍 กองทุนการออมแห่งชาติ
📍 รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
📍 แสดงนิทรรศการบทบาทหน้าที่ พม.ขอนแก่น
📍 การให้บริการประชาชนของ สนง.พมจ.ขอนแก่น

📌 สามารถเยี่ยมชมบูธได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2565 บริเวณเวทีกลางฝั่งซ้ายมือ (ข้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5)

Share: