ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากได้มีการจัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขึ้น ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง  กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 1 ตุลาคม 2545 มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ และความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน แบ่งส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคเรียกว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด ต่อมาในปี 2547 ได้มีพระราชกฤษฎีการเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น “สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด” ประกาศใช้ 1 ตุลาคม  2547 โดยเป็นส่วนราชการตัวแทนกระทรวงในระดับจังหวัด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกระทรวงในจังหวัด มีภารกิจหลักในการ ดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงใน ชีวิตสถาบันครอบครัวและชุมชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial