ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรพัฒนาเอกชน เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2566

📢 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรพัฒนาเอกชน เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ในการดำเนินโครงการเสริมพลังเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

🏢 สามารถยื่นแบบเสนอโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอเอกสารแบบฟอร์มและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 หลังใหม่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 043-246729

Share: