ประชาสัมพันธ์ : ช่องทางการติดต่อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📢 ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

 

📢 ช่องทางการติดต่อ : ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

✅ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
: โทร 043 246729 043 237080 โทรสาร 043 237986
: Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
: Facebook Page : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
: E-mail : khonkaen@m-society.go.th
: Website : www.khonkaen.m-society.go.th

 

✅ มาตรการการติดต่อราชการ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

1. งดการติดต่อราชการภายในสำนักงาน ใช้จุดติดต่อราชการบริเวณหน้าต่าง แบ่งตามกลุ่มงาน เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างและป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ามาติดต่อราชการ3. จุดตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนที่เข้ามาติดต่อภายในสำนักงาน
4. จุดเช็คอิน “ไทยชนะ” ก่อนเข้ารับบริการภายในหน่วยงาน
5. บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อให้บริการประชาชนและบุคลากรของหน่วยงาน
6. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานทุกวัน

 


Share: