ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

 

📣📣 รับสมัคร (อพม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 อพม. คือ อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในชุมชนอยู่แล้ว และสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อท้องถิ่นของตนเอง

 

📋 บทบาทหน้าที่ อพม.

    1. นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบเพื่อนำไปสู่การเฝ้าระวังหรือป้องกันและแก้ไขปัญหา (ชี้เป้า เฝ้าระวัง)
    2. ประสานการดำเนินงานกับเครือข่ายทุกระดับ ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา การป้องกันแก้ไขปัญหา และการฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ

        (เชื่อมกลุ่มเดิม-สร้างเสริมกลุ่มใหม่)
    3. ผลักดันหรือกระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันจัดทำแผนชุมชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน (ร่วมใจทำแผนชุมชน)

 

📢 เชิญชวนประชาชนมาเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

 

📍 คุณสมบัติ

    – อายุ 18 ปีขึ้นไป
    – มีสัญชาติไทย อ่านออก/เขียนได้
    – มีชื่อในทะเบียนบ้านและอาศัยในจังหวัดที่จะสมัครเป็น อพม.ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
    – ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

 

📍 เอกสารการสมัคร

    – สำเนาบัตรประชาชน
    – สำเนาทะเบียนบ้าน
    – รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

☎️ โทร. 043-246729 / 043-237080 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

☎️ โทร. 0-2659-6394 กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 


Share: