ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวง พม. รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวง พม. รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Share: