ภาพกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565


Share: