ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดการแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practies) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


Share: