ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์ และคำอธิบายวิธีแก้ไขเบื้องต้น Error Code “สถานะล่าสุด”

📢 ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

 

 

📣 ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

สามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการลงทะเบียนได้ที่ : http://csgcheck.dcy.go.th

 

  ข้อมูลเด็ก
  ข้อมูลผู้ปกครอง
  ข้อมูลการลงทะเบียน
  ช่องทางการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  สถานะล่าสุด
  ประวัติการระงับสิทธิเด็กแรกเกิด
  ข้อมูลจ่ายเงินอุดหนุน

 

** หากตรวจสอบแล้วพบ “สถานะล่าสุด” แสดงรหัส Error Code ให้ติดต่อ สนง.พมจ.ขอนแก่น เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

 

 

 

📣 คำอธิบายวิธีแก้ไขเบื้องต้น Error Code “สถานะล่าสุด”

 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

EXX = ข้อมูลสมบูรณ์แล้วรอการเบิกจ่าย / รอการเบิกจ่าย
E00 = ตรวจสอบคำนำหน้าของเด็ก / แก้ไขคำนำหน้า
E01 = ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ / ตรวจสอบข้อมูลส่วนที่ขาด
E03 = ถูกระงับสิทธิชั่วคราว / ตรวจสอบสาเหตุของการระงับสิทธิ
E04 = ประวัติการจ่ายเงินไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ได้รับ / รอกรมดำเนินการ
E05 = ลงทะเบียนซ้ำซ้อน/ข้อมูลเด็กซ้ำซ้อน / ตรวจสอบข้อมูลว่าซ้ำที่ใด
E07 = ข้อมูลไม่มีวันที่ลงทะเบียน / ตรวจสอบวันลงทะเบียน
E08 = ถูกระงับสิทธิ เพิ่มตรวจสอบข้อมูลเด็ก/ประวัติการเบิกจ่าย
E09 = ข้อมูลการรับเงิน / บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง / ตรวจสอบบัญชีธนาคาร
E10 = เป็นผู้ลงทะเบียนรายเก่าที่ไม่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน / ตรวจสอบข้อมูล อาจต้องยื่นเอกสารเพิ่ม
E11 = ปัญหาที่ฐานข้อมูลของกรม / ต้องรอกรมดำเนินการ
E16 = ไม่มีข้อมูลสถานะครัวเรือน (ดร.02) / เพิ่ม ดร.02
E17 = รายที่ได้ประกันสังคม ช่วงปี 59-61 / ลงทะเบียนใหม่
E19 = รายได้เกินเกณฑ์ / ตรวจสอบรายได้และแก้ไข
E20 = ข้อมูลถูกตีกลับจากกรมการปกครองหรือกรมบัญชuกลาง / ตรวจสอบว/ด/ป เกิด เลขบัตรปชช. ของเด็กและคนลงทะเบียน และตรวจสอบบัญชีธนาคาร
E22 = ไม่มีผู้รับรอง / เพิ่มผู้รับรอง
E23 = สถานะการลงทะเบียนคือ อปท. หรือ ดร.01 แต่มีการเบิกจ่ายเงิน / เพิ่มผู้รับรอง
E24 = ไม่มีผู้รับรองหรือผู้รับรองไม่ครบ แต่มีการเบิกจ่ายเงิน / เพิ่มผู้รับรอง
B1304 บัญชีปิดไปแล้ว / เปิดบัญชีใหม่แล้วยื่นที่ อบต./เทศบาล หรือที่ พมจ.
B0104 ไม่พบบัญชี / ตรวจสอบเลขบัญชี
B1351 เลขบัญชีไม่ถูกต้อง/บัญชีติดเงื่อนไข / ตรวจสอบเลขบัญชี
B1355 ยังไม่มีการสมัคร พร้อมเพย์ / สมัครพร้อมเพย์หรือเปลี่ยนธนาคารเป็นกรุงไทย/ออมสิน/ธ.ก.ส.
B1356 เคยมีการสมัครพร้อมเพย์ แต่ยกเลิกแล้ว / สมัครพร้อมเพย์หรือเปลี่ยนธนาคารเป็นกรุงไทย/ออมสิน/ธ.ก.ส.
*หมายเหตุ กรณีพร้อมเพย์ ต้องผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น
R0401 ข้อมูลวันเกิดไม่ตรงกับกรมการปกครอง / ตรวจสอบวันเกิดเด็ก และแก้ไข
 
  ติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูล / สอบถามข้อมูล / ติดตามข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 
📍 ช่องทางการติดต่อ

โทร 043 246729 043 237080 โทรสาร 043 237986
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น โทร 043 236621
Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
Facebook Page : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

E-mail : khonkaen@m-society.go.th
Website : www.khonkaen.m-society.go.th

 

📍 ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

Facebook Group :ประชาสัมพันธ์ : สนง.พมจ.ขอนแก่น
LINE OpenChat : ประชาสัมพันธ์ : สนง.พมจ.ขอนแก่น


Share: