วันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565

วันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”

Share: