วันต่อต้านการค้ามนุษย์ “5 มิถุนายน”

วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี

ตั้งแต่ปี 2558 รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น ‘วันต่อต้านการค้ามนุษย์’ เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการค้ามนุษย์ ว่าเป็นอาชญากรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง


Share: