วันยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว “3 พฤศจิกายน”

วันยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี

 วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น “วันยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ประเทศไทย โดยมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยจะมีการรณรงค์ให้สังคมได้ตระหนักและร่วมกันป้องกันปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดต่อเด็ก และสตรี ในครอบครัว รวมไปถึงความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ เช่น ความรุนแรงในโรงเรียน โดนกลั่นแกล้งในโรงเรียน


Share: