วันเยาวชนแห่งชาติ “20 กันยายน”

วันเยาวชนแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี

วันเยาวชนแห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ ได้มีการเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 โดยได้องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล โดยมีเหตุการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้นในที่ 20 กันยายน เช่นกัน วันนี้ เราจึงจะนำเสนอข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับวันเยาวชนแห่งชาติ

 

วันเยาวชนติแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี โดยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวันที่ 20 กันยายน เพราะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468) ซึ่งพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์นี้ ได้ขึ้นครองราชสมบัติในขณะที่พระองค์ยังทรงเป็นพระเยาว์อยู่นั้นเอง

 

นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและ ส่งเสริมให้เยาวชนของชาติมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงและ เจริญรุ่งเรืองขึ้น อีกทังยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทยแบบเดิมไว้ ให้รู้จักอดออม ประหยัดรวมทั้งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติ ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมไปถึงยังส่งเสริมให้เยาวชนของชาติมีการพัฒนาสถาบันในต่างๆ เช่น สถาบันครอบครัว โดยให้ผู้ปกครองให้ความเข้าใจ เอาใจใส่ ให้ความรัก ปกครองอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อเยาวชนในการพัฒนาทั้งคุณธรรมและ จริยธรรม ซึ่งจะนำพาประเทศชาติให้รุ่งเรืองต่อไป


Share: