โครงสร้างการปฏิบัติงาน

โครงสร้างการปฏิบัติงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

hr

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

           ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

                     – ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการงานสารบรรณ

  1. – ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่
   – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบ หมาย
   – ดำเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณงานการเงินและบัญชี
   – ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของสำนักงาน

กลุ่มนโยบายและวิชาการ

           ศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน

                     – ศึกษาวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการกำหนดนโยบาย ในระดับจังหวัดรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข

                     – ประสานและจัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของจังหวัดให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวง

                     – เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด

                     – เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                     – ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

           เสริมและประสานงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

                     – ส่งเสริมและประสานงานการดำเนินการจัดกิจ กรรมต่างๆตามภารกิจและเป้าหมายหน่วยงานในกระทรวง

                     – ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานกับ องค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน

                     – รณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                     – ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                     – ส่งเสริมและประสานงานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมรวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่

                        ในการจัดสรรสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย

 

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น

          ประสานงานด้านคนพิการ

                     – สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์และติดตามสภาพและ ปัญหาเกี่ยวกับคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัด

                     – ประสานคัดกรอง และส่งต่อคนพิการหรือผู้ที่มี แนวโน้มว่าจะพิการให้แก่ศูนย์หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล

                       และฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม

                     – ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือ เอกชนที่เกี่ยงข้องเพื่อนำนโยบายและยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติและการจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

                       คนพิการจังหวัด รวมทั้งการ บูรณาการแผนดังกล่าวเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด หรือท้องถิ่น

                     – จัดทำทะเบียนฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าว สารเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการภายในจังหวัด

                     – ส่งเสริมสนับสนุนกำกับ ดูแลและอำนวยความ สะดวกด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก ตลอดจนบริการทางวิชาการแก่ศูนย์

                       องค์กรด้านคนพิการหรือ องค์กรอื่นเพื่อบริการแก่คนพิการให้ได้มาตราฐาน

                     – ให้บริการความช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิตามที่กฏหมายกำหนด เฉพาะในกรณีไม่มีศูนย์บริการในเรื่องนั้นๆ

                     – ติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการรวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

                       ต่อคนพิการ

                     – ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดรวมทั้งทำหน้าที่ตรวจเยี่ยม

                       กลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและ สนับสนุนโครงการ

                     – ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนด

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial