ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ (9 ธันวาคม ของทุกปี)

 9 ธันวาคม ❌ “วันต่อต้านคอรัปชันสากล”

 
วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี นับเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลจะรวมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมมือกันทำงานเพื่อแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการแก้ไข ปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
 

Share: