ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรพัฒนาเอกชน เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2566

📢 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรพัฒนาเอกชน เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ในการดำเนินโครงการเสริมพลังเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

🏢 สามารถยื่นแบบเสนอโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอเอกสารแบบฟอร์มและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 หลังใหม่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 043-246729

Share:ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2566

📢 ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 246729 แฟกต์ 043 237986 E-mail : khonkaen@m-society.go.th

Share:แผนปฏิบัติราชการกระทรวง พม. 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:ขอเชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ พม.ขอนแก่น “หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น”

ขอเชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ❤️🤍 พม.ขอนแก่น “หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น”

🎉ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานซอฟท์พาว์เวอร์ ประจำปี 2565

📍 กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น
📍 บริการตัดผมฟรี
📍 สินค้าวิสาหกิจชุมชน
📍 กองทุนการออมแห่งชาติ
📍 รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
📍 แสดงนิทรรศการบทบาทหน้าที่ พม.ขอนแก่น
📍 การให้บริการประชาชนของ สนง.พมจ.ขอนแก่น

📌 สามารถเยี่ยมชมบูธได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2565 บริเวณเวทีกลางฝั่งซ้ายมือ (ข้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5)

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial