ประกาศเจตนารมณ์ : การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตาม พรบ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558


Share: