เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อค

🔴 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คนพิการจะได้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อคน เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,103,065 ราย และเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกจำนวน 126,032 ราย รวมจำนวน 1,229,097 ราย (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของคนพิการ และช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น

 

🔺 ทั้งนี้ กรณีคนพิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) จะแจ้งให้ทราบและขอให้ติดตามข่าวสารต่อไป

 

📌 โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และ สายด่วนคนพิการ 1479

 
📍 ช่องทางการติดต่อ

โทร 043 246729 043 237080 โทรสาร 043 237986
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น โทร 043 236621
Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
Facebook Page : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

E-mail : khonkaen@m-society.go.th
Website : www.khonkaen.m-society.go.th

 

📍 ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

Facebook Group :ประชาสัมพันธ์ : สนง.พมจ.ขอนแก่น
LINE OpenChat : ประชาสัมพันธ์ : สนง.พมจ.ขอนแก่น


Share:ตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวง พม.

📢 ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

 

สอบถามข้อมูล / ติดตามข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 
📍 ช่องทางการติดต่อ

โทร 043 246729 043 237080 โทรสาร 043 237986
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น โทร 043 236621
Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
Facebook Page : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

E-mail : khonkaen@m-society.go.th
Website : www.khonkaen.m-society.go.th

 

📍 ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

Facebook Group :ประชาสัมพันธ์ : สนง.พมจ.ขอนแก่น
LINE OpenChat : ประชาสัมพันธ์ : สนง.พมจ.ขอนแก่น


Share:แบบสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวไทยในช่วงการระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

📢 ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

 

 

  ขอความกรุณาประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ขอนแก่น กรอกข้อมูลในหัวข้อเรื่อง “การสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวไทยในช่วงการระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)” เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาข้อสรุปสำหรับนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ สำหรับป้องกัน แก้ไขและช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวต่อไป

สอบถามข้อมูล / ติดตามข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 
📍 ช่องทางการติดต่อ

โทร 043 246729 043 237080 โทรสาร 043 237986
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น โทร 043 236621
Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
Facebook Page : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

E-mail : khonkaen@m-society.go.th
Website : www.khonkaen.m-society.go.th

 

📍 ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

Facebook Group :ประชาสัมพันธ์ : สนง.พมจ.ขอนแก่น
LINE OpenChat : ประชาสัมพันธ์ : สนง.พมจ.ขอนแก่น


Share:ศูนย์สาธิต ร้านตัดผม ANTI COVID-19 SALON บริการตัดผม – เสริมสวย ทำผม ตัด สระ ไดร์ ฟรี ทั้งหญิง และชาย

📢 ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

 

  ศูนย์สาธิตร้านตัดผม ANTI COVID-19 SALON

  บริการตัดผม – เสริมสวย ทำผม ตัด สระ ไดร์ ฟรี ทั้งหญิง และชาย เปิดให้บริการ

  ตั้งแต่วันที่ 7 – 29 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.

  เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 
   สอบถามข้อมูล / ติดตามข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 
📍 ช่องทางการติดต่อ

โทร 043 246729 043 237080 โทรสาร 043 237986
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น โทร 043 236621
Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
Facebook Page : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

E-mail : khonkaen@m-society.go.th
Website : www.khonkaen.m-society.go.th

 

📍 ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

Facebook Group :ประชาสัมพันธ์ : สนง.พมจ.ขอนแก่น
LINE OpenChat : ประชาสัมพันธ์ : สนง.พมจ.ขอนแก่น


Share:ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์ และคำอธิบายวิธีแก้ไขเบื้องต้น Error Code “สถานะล่าสุด”

📢 ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

 

 

📣 ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

สามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการลงทะเบียนได้ที่ : http://csgcheck.dcy.go.th

 

  ข้อมูลเด็ก
  ข้อมูลผู้ปกครอง
  ข้อมูลการลงทะเบียน
  ช่องทางการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  สถานะล่าสุด
  ประวัติการระงับสิทธิเด็กแรกเกิด
  ข้อมูลจ่ายเงินอุดหนุน

 

** หากตรวจสอบแล้วพบ “สถานะล่าสุด” แสดงรหัส Error Code ให้ติดต่อ สนง.พมจ.ขอนแก่น เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

 

 

 

📣 คำอธิบายวิธีแก้ไขเบื้องต้น Error Code “สถานะล่าสุด”

 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

EXX = ข้อมูลสมบูรณ์แล้วรอการเบิกจ่าย / รอการเบิกจ่าย
E00 = ตรวจสอบคำนำหน้าของเด็ก / แก้ไขคำนำหน้า
E01 = ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ / ตรวจสอบข้อมูลส่วนที่ขาด
E03 = ถูกระงับสิทธิชั่วคราว / ตรวจสอบสาเหตุของการระงับสิทธิ
E04 = ประวัติการจ่ายเงินไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ได้รับ / รอกรมดำเนินการ
E05 = ลงทะเบียนซ้ำซ้อน/ข้อมูลเด็กซ้ำซ้อน / ตรวจสอบข้อมูลว่าซ้ำที่ใด
E07 = ข้อมูลไม่มีวันที่ลงทะเบียน / ตรวจสอบวันลงทะเบียน
E08 = ถูกระงับสิทธิ เพิ่มตรวจสอบข้อมูลเด็ก/ประวัติการเบิกจ่าย
E09 = ข้อมูลการรับเงิน / บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง / ตรวจสอบบัญชีธนาคาร
E10 = เป็นผู้ลงทะเบียนรายเก่าที่ไม่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน / ตรวจสอบข้อมูล อาจต้องยื่นเอกสารเพิ่ม
E11 = ปัญหาที่ฐานข้อมูลของกรม / ต้องรอกรมดำเนินการ
E16 = ไม่มีข้อมูลสถานะครัวเรือน (ดร.02) / เพิ่ม ดร.02
E17 = รายที่ได้ประกันสังคม ช่วงปี 59-61 / ลงทะเบียนใหม่
E19 = รายได้เกินเกณฑ์ / ตรวจสอบรายได้และแก้ไข
E20 = ข้อมูลถูกตีกลับจากกรมการปกครองหรือกรมบัญชuกลาง / ตรวจสอบว/ด/ป เกิด เลขบัตรปชช. ของเด็กและคนลงทะเบียน และตรวจสอบบัญชีธนาคาร
E22 = ไม่มีผู้รับรอง / เพิ่มผู้รับรอง
E23 = สถานะการลงทะเบียนคือ อปท. หรือ ดร.01 แต่มีการเบิกจ่ายเงิน / เพิ่มผู้รับรอง
E24 = ไม่มีผู้รับรองหรือผู้รับรองไม่ครบ แต่มีการเบิกจ่ายเงิน / เพิ่มผู้รับรอง
B1304 บัญชีปิดไปแล้ว / เปิดบัญชีใหม่แล้วยื่นที่ อบต./เทศบาล หรือที่ พมจ.
B0104 ไม่พบบัญชี / ตรวจสอบเลขบัญชี
B1351 เลขบัญชีไม่ถูกต้อง/บัญชีติดเงื่อนไข / ตรวจสอบเลขบัญชี
B1355 ยังไม่มีการสมัคร พร้อมเพย์ / สมัครพร้อมเพย์หรือเปลี่ยนธนาคารเป็นกรุงไทย/ออมสิน/ธ.ก.ส.
B1356 เคยมีการสมัครพร้อมเพย์ แต่ยกเลิกแล้ว / สมัครพร้อมเพย์หรือเปลี่ยนธนาคารเป็นกรุงไทย/ออมสิน/ธ.ก.ส.
*หมายเหตุ กรณีพร้อมเพย์ ต้องผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น
R0401 ข้อมูลวันเกิดไม่ตรงกับกรมการปกครอง / ตรวจสอบวันเกิดเด็ก และแก้ไข
 
  ติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูล / สอบถามข้อมูล / ติดตามข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 
📍 ช่องทางการติดต่อ

โทร 043 246729 043 237080 โทรสาร 043 237986
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น โทร 043 236621
Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
Facebook Page : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

E-mail : khonkaen@m-society.go.th
Website : www.khonkaen.m-society.go.th

 

📍 ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

Facebook Group :ประชาสัมพันธ์ : สนง.พมจ.ขอนแก่น
LINE OpenChat : ประชาสัมพันธ์ : สนง.พมจ.ขอนแก่น


Share:ประชาสัมพันธ์ : ช่องทางการติดต่อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

📢 ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

 

📣 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

 

📍  ช่องทางการติดต่อ

โทร 043 246729 043 237080 โทรสาร 043 237986
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น โทร 043 236621
Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
Facebook Page : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

E-mail : khonkaen@m-society.go.th
Website : www.khonkaen.m-society.go.th

 

📍 ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

Facebook Group :ประชาสัมพันธ์ : สนง.พมจ.ขอนแก่น
LINE OpenChat : ประชาสัมพันธ์ : สนง.พมจ.ขอนแก่น


Share:ประชาสัมพันธ์ : รับนักศึกษาฝึกงาน

📢 ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

 

📣 รับนักศึกษาฝึกงาน 

 
#สร้างโอกาส #สร้างทักษะ #สร้างอาชีพ

📌 ฝึกประสบการณ์ทั้งภาคปฏิบัติและภาควิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ตลอดจนเป็นจิตอาสาในการร่วมสร้างสังคมที่ดีในอนาคต และร่วมแก้ปัญหาทางสังคมไปด้วยกัน

 
📋 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (สามารถสมัครได้ตลอด / ไม่จำกัดวันปิดรับสมัคร)

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ พัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ..กับเรา กระทรวง พม.”

 
📍 สนใจติดต่อ / สอบถาม / สถานที่ฝึกงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 043 246729 / 043 236621 โทรสาร 043 237986
Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น
E-mail : khonkaen@m-society.go.th

 


Share:ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

 

📣📣 รับสมัคร (อพม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 อพม. คือ อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในชุมชนอยู่แล้ว และสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อท้องถิ่นของตนเอง

 

📋 บทบาทหน้าที่ อพม.

    1. นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบเพื่อนำไปสู่การเฝ้าระวังหรือป้องกันและแก้ไขปัญหา (ชี้เป้า เฝ้าระวัง)
    2. ประสานการดำเนินงานกับเครือข่ายทุกระดับ ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา การป้องกันแก้ไขปัญหา และการฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ

        (เชื่อมกลุ่มเดิม-สร้างเสริมกลุ่มใหม่)
    3. ผลักดันหรือกระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันจัดทำแผนชุมชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน (ร่วมใจทำแผนชุมชน)

 

📢 เชิญชวนประชาชนมาเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

 

📍 คุณสมบัติ

    – อายุ 18 ปีขึ้นไป
    – มีสัญชาติไทย อ่านออก/เขียนได้
    – มีชื่อในทะเบียนบ้านและอาศัยในจังหวัดที่จะสมัครเป็น อพม.ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
    – ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

 

📍 เอกสารการสมัคร

    – สำเนาบัตรประชาชน
    – สำเนาทะเบียนบ้าน
    – รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

☎️ โทร. 043-246729 / 043-237080 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

☎️ โทร. 0-2659-6394 กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial